อบรม จป หัวหน้างาน ได้อะไรบ้าง

อบรม จป หัวหน้างาน หลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ถือเป็นบุคคลากรที่ช่วยขับเคลื่อน ส่งเสริมในด้านความปลอดภัย กิจการที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวง มาตรฐานในการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2549 ต้องแต่งตั้งให้มี จป หัวหน้างาน มิเช่นนั้นจะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ ด้านความปลอดภัย วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าการอบรม จป หัวหน้างาน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้อะไรบ้าง ได้รู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย ผู้ที่เข้ารับการอบรม จป หัวหน้างานจะได้รู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความมปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน นอกจากนั้นผู้ที่ผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน ยังสามารถแนะนำนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานได้ด้วย เพราะการไม่ทำตามกฎหมาย ข้อบังคับ นอกจามีความผิดแล้ว ความปลอดภัยในองค์ยังลดน้อยลงด้วย ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ผู้เข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน นอกจากจะได้รู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายแล้วยังได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองด้วย ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ เมื่อได้เรียนรู้และเข้าใจหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบแล้ว จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย สามารถนำเอาความรู้หรือแนวทางที่ได้จากการอบรม จป หัวหน้างานไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ได้รู้จักการค้นหาอันตราย หนึ่งในหลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน […]

Continue Reading Icon